تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران
جلسه شماره 288 | مورخ 1371/05/20
مصوبه شماره 1962/دش | مورخ 1371/05/26


مقدمه :

انقلاب اسلامی ایران باالهام از حرکت پیامبرعظیم الشان اسلام و پیروی از رهنمودهای رهبر فقید انقلاب امام خمینی (قدس سره) برقراری قسط وعدالت اجتماعی واسقرار احکام متعالی اسلام را سرلوحه امورخود قرارداد وطی سالهای پس ازپیروزی همواره تلاش مسوولان نظام براین بوده تاباایجاد شرایط و زمنیه های مطلوب ، اصلاحات لازم درباره مناسبات فردی واجتماعی به عمل آید

از این رهگذر زنان جامعه که درنظام گذشته متحمل بیشترین صدمات شده وبه بهانه آزادی از بسیاری حقوق اسلامی وانسانی خود محروم شده بودند این امکان رایافتند که فارغ ازدیدگاههای متحجرانه پوسیده ومبتذل غربزده ازسرچشمه اسلام ناب محمدی (ص) سیراب شود ودرجایگاه ومنزلت واقعی خود قرارگیرد وهمچون صدراسلام به مثابه نیمی موثر از پیکره اجتماع به وظایف وتکالیف الهی خود قیام کند ولذا زن مسلمان ایرانی امروز ازیکسوباایمان کامل به وظیفه اش به عنوان محوراصلی درخانواده وبه لحاظ نقش عظیمی که درتربیت و پرورش انسان های متعالی بعهده دارد شایسته زیباترین ستایشها است واز دیگرسو به برکت تسهیلات وامکانات وشرایط مناسب اجتماعی زن ایران درصحنه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی واقتصادی به فعالیت اشتغال دارد وباایثاروتحمل مشکلات در رشد فرهنگی جامعه ، افزایش تولیدات اقتصادی وارایه خدمات بهداشتی و... نقشی موثروارزشمند ایفاد می کند وچنانچه اتخاذ سیاستهای فرهنگی مناسب وحمایت های لازم قانونی از این مشارکت ایثارگرانه وی صورت پذیرد قادر خواهد بود باایفای کامل نقش مادری وانجام وظیفه صیانت از خانواده سلامت معنوی وآینده روشن جامعه را تضمین کندودرکنار آن در رفع نیازهای خود وجامعه اش بیش از پیش موثر واقع شود.

ضمن تاکید مجدد برنقش زن درخانوده به عنوان شغل اصلی وضرورت اشتغال مفید وموثر وی دراین نهاد مقدس سیاستهای اشتغال زنان درجمهوری اسلامی ایران بدین شرح می باشد :

ماده 1- باتوجه به قداست مقام مادری وتربیت نسل آینده ومدیریت خانه وباعنایت به اهمیت نقش زنان در فرایند رشد فرهنگی وتوسعه اقتصادی باید ارزش معنوی و مادی نقض زنان درخانوده وکارآنان درخانه درنظر گرفته شود.

ماده 2- اشتغال بانوان درمشاغل فرهنگی واجتماعی واقتصادی واداری ا زجمله شرایط ولوازم تحقق عدالت اجتماعی وتعالی جامعه است وباید به آن وقع لازم گذاشته شود.

ماده 3- همکاری و تعاون اعضای خانواده بایکدیگر برای اداره مطلوب امورخانه وبه منظور ایفای هرچه بهتر مسوولیت های اجتماعی ضروری است

ماده 4- شرایط ومحیط کاراجتماعی بانوان باید به گونه ای مهیاشود که زمینه رشد معنوی ، علمی وحرفه ای آنان فراهم شود وبه دیانت ، شخصیت ، منزلت وسلامتی فکری وروحی وجسمی آنان لطمه ای وارد نیاید.

ماده 5- باتوجه به نقش زنان درپیشرفت اجتماعی وتوسعه اقتصادی بعنوان نیمی از جمعیت ، باید تسهیلات لازم برای اشتغال آنان از سوی دستگاههای اجرایی فراهم آید وبرنامه ریزیهای مناسب حسب اولویت صورت گیرد وبه علاوه قوانین و امکانات فوق العاده ای نیز برای اشتغال زنان تاسرحد رفع نیاز در ردیف های الف و ب مشاغل درنظر گرفته شود ودرخصوص ردیف ج ، زنان نیزمانند مردان قادرباشند بدون تبعیض شغل مطلوب خودرابدست آورند.

الف : مشاغلی که پرداختن بدان از سوی زنان مطلوب شارع است مانندمامایی ورشته هایی از پزشکی وتدریس

ب: مشاغلی که باویژگیهای بانوان ازلحاظ روحی وجسمی متناسب است ، مانند علوم آزمایشگاهی ، مهندسی الکترونیک ، داروسازی ،‌مددکاری ، مترجمی

ج: مشاغلی که هیچگونه مزیت وبرتری درآن برای شاغلان زن ومرد وجودندارد ویاانتخاب آن به صورت می گیرد وملاک آن تخصص وتجربه است نه جنسیت (کارگری ساده در سایر رشته های فنی وخدماتی )

د : مشاغلی که یابه دلیل منع شرعی یاشرایط خشن کارویابه دلیل ارزشهای اعتقادی ( فرهنگی و اجتماعی ) برای بانوان نامناسب است انند قضا وآتش نشانی

ماده 6- تشویق بانوان تحصیلکرده ومتخصص باتجربه به احراز سمتهای مدیریت ومشاغل ستادی ، به منظور امکان استفاده از کارآیی انها درسطوح عالی اجرایی

ماده 7- باتوجه به اینکه نیروهای متخصص وتحصیلکرده در هرجامعه ای ارزشمندترین سرمایه های آن بشمار می آید وبرای آموزش وتربیت علمی آنان سرمایه گذاری هنگفت صورت گرفته است باید :

اولاً‌:‌انتخاب صحیح وتحصیل در رشته های متناسب با اشتغال بانوان هرچه کاملتر امکان پذیرشود.

ثانیاً :‌تسهیلات لازم برای استفاده از تواناییهای زنان کارشناس ، متخصص وتحصیلکرده فراهم آید به گونه ای که اهتمام آنان به ایفای نقش خود درخانواده وشرایط زندگی ، منجر به کناره گیری از فعالیت اجتماعی نشود.

ماده 8- دستگاههای تبلیغاتی و رسانه های گروهی باید براساس سیاستهای مصوب درزمینه اشتغال زنان ،به گونه ای تبلیغ کنند که به هیچوجه هموار کننده پیشرفت هجوم شرق وغرب به ارزشهای اعتقادی واسلامی مانباشد ودرعین حال زمینه ساز جذب زنان درفعالیت های فرهنگی ، اجتماعی ، خدماتی وتولیدی واصلاح بینش جامعه نسبت به اشتغال آنان وضرورت حضور زنان درمرحله رشد ودوران سازندگی کشور باشد

ماده 9- در تعیین ارزش کاردر شرایط مساوی ، دست کم حق الزحمه ومزایای مساوی منظور شود

ماده 10- با توجه به اهمیتی که نظام جمهوری اسلامی ایران به استحکام بنیان خانواده ونقش تربیتی وسازنده زنان درخانه قایل است ، مقررات وتسهیلات لازم ، به مناسب "شغل مادرانه " درنظر گرفته شود ، از قبیل استفاده از مرخصی باحقوق تقلیل ساعت کار، مزایای بازنشستگی باسنوات کمترخدمت ، امنیت شغلی ، برخورداری از تامین اجتماعی درمواقع بیکاری ، بیماری ،پیری یاناتوانی از کار

ماده 11- امکانات آموزش های فنی و حرفه ای و فرصت های شغلی مناسب ، بااولویت برای قشر محروم بانوان نان آور خانواده خود ، فراهم آید

ماده 12- فرصت های شغلی مناسب برای مادران خانه دار درمحیط خانه ودرکنار فرزندان، بدون محدودیت وقت وبامنظور کردن مزد درقبال کار وتسهیلات تعاونی ، ایجاد شود

ماده 13- سازمان اموراداری واستخدامی کشور ونیز وزارت کار واموراجتماعی موظفند با همکاری شورای فرهنگی واجتماعی زنان نسبت به تهیه آیین نامه ها وبخشنامه های اجرایی این سیاستها اقدام کنندودرتهیه وابلاغ آیین نامه وبخشنامه های آینده خود و اصلاح مصوبات وابلاغیه های قبلی مفاد این سیاستها رامورد توجه قراردهند ونتیجه رابه اطلاع شورای عالی انقلاب فرهنگی برسانند.