تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


«سياست‌ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت در جمهوري اسلامي ايران»
جلسه شماره 762 | مورخ 1394/02/08
مصوبه شماره ۹۴/۳۱۰۳/دش | مورخ 1394/02/20


شرح:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

مصوبه «سياست‌ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت در جمهوري اسلامي ايران» كه در جلسه ۷۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و براساس مصوبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:

ماده ۱- در اجراي بندهاي ۱۱ و ۱۳ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور، بند ۱۳ سياست‌هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري و راهبردهاي كلان ۷ و ۱۱ و بندهاي ۱ و ۲ اقدام ملي ۱۴ از راهبرد كلان ۶ نقشه جامع علمي كشور و به‌منظور توزيع عادلانه منابع، ايجاد فرصت‌هاي برابر،‌ توزيع مأموريت آموزشي نيروي انساني متخصص موردنياز، جلوگيري از فعاليت‌هاي تكراري، استفاده از مزيت‌هاي منطقه‌اي، تمركززدايي و جلوگيري از تجمع امكانات، انتقال قدرت تصميم‌گيري، مشاركت دانشگاه‌ها در موضوعات ملي و فرااستاني، نظام آموزش عالي سلامت كشور از نظرآمايش سرزميني به ۱۰ كلان منطقه به شرح زير تقسيم مي‌شود:


۱-   منطقه يك: ‌شامل دانشگاه‌هاي علوم پزشكي گيلان، مازندران، بابل، گلستان، سمنان و شاهرود.


۲-   منطقه دو: شامل دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تبريز، اروميه، اردبيل و دانشكده‌هاي علوم پزشكي مستقر در منطقه.


۳-   منطقه سه: شامل دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كرمانشاه، همدان، كردستان و ايلام.


۴-   منطقه چهار: شامل دانشگاه‌هاي علوم پزشكي اهواز، لرستان، دزفول و دانشكده‌هاي علوم پزشكي مستقر در منطقه.


۵-   منطقه پنج: شامل دانشگاه‌هاي علوم پزشكي شيراز، جهرم، فسا، بندرعباس، بوشهر، ياسوج و دانشكده‌هاي علوم پزشكي مستقر در منطقه.


۶-   منطقه شش: شامل دانشگاه‌هاي علوم پزشكي زنجان، اراك، قزوين، قم، البرز و دانشكده‌هاي علوم پزشكي مستقر در منطقه.


۷-   منطقه هفت: شامل دانشگاه‌هاي علوم پزشكي اصفهان، يزد، كاشان و شهركرد.


۸-   منطقه هشت: شامل دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كرمان،‌زاهدان، رفسنجان، جيرفت، زابل، بم و دانشكده‌هاي علوم پزشكي مستقر در منطقه.


۹-   منطقه نه: شامل دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مشهد،‌ بيرجند، بجنورد، سبزوار، گناباد، تربت‌حيدريه و دانشكده‌هاي علوم پزشكي مستقر در منطقه.


۱۰-   منطقه ده: شامل دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي،‌ايران، بقيه‌ا...(عج)، شاهد، ارتش و بهزيستي و توانبخشي.


تبصره ۱: تغيير در قلمرو مناطق و تعيين مناطق جديد با پيشنهاد وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي و تصويب شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي خواهد بود.


تبصره ۲: در هر استان يك دانشگاه علوم پزشكي با مأموريت ملي با ضوابط اشاره شده تعيين و معرفي مي‌گردد.


تبصره ۳: دانشگاه‌هاي با مأموريت ملي موظف مي‌شوند در دوره‌هاي برنامه توسعه كشور با همكاري دانشگاه‌هاي منطقه مربوطه، ميزان جذب دانشجو در هر رشته و مقطع تحصيلي را باتوجه به نيازهاي ناحيه آمايشي مربوطه و برحسب سياست‌هاي اجرايي اقدام ملي(۱۴) از راهبرد كلان (۶) نقشه جامع علمي كشور مربوط به تنظيم ظرفيت مؤسسات آموزش عالي (با رعايت ملاحظات آمايش سرزمين) تعيين نمايند.


تبصره ۴: نوع تعامل و همكاري دانشگاه‌هاي غيردولتي با دانشگاه علوم پزشكي مركز استان در قالب موافقت‌نامه‌اي كه ميان رئيس دانشگاه و معاونت آموزشي وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ضوابط موضوع تبصره ۳ ماده ۲، تنظيم و مبادله مي‌گردد؛ خواهد بود.


ماده ۲- سطوح عملكردي و خدمات آموزشي مؤسسات آموزش عالي سلامت كشور به‌صورت زير توسط شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، تعيين مي‌شوند.


۱-   دانشگاه علوم پزشكي با مأموريت بين‌الملل: دانشگاهي است كه به واسطه سرآمدي در حوزه‌هاي آموزش و پژوهش، جذب و به‌كارگيري نخبگان كشور و تعامل بين‌المللي مؤثر به‌ويژه با دانشگاه‌هاي جهان اسلام، امكان رقابت در بازار بين‌المللي آموزش عالي را دارا مي‌باشند. شناسايي دانشگاه علوم پزشكي با مأموريت بين‌الملل براساس رتبه‌بندي كشوري دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در حوزه‌هاي آموزش و پژوهش، برخورداري از برنامه‌هاي آموزشي با استاندارد جهاني، تبادل استاد و دانشجو و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي مشترك با دانشگاه‌هاي معتبر جهاني و رتبه دانشگاه در رتبه‌بندي جهاني دانشگاه‌ها صورت مي‌گيرد.


۲-   دانشگاه علوم پزشكي با مأموريت ملي: دانشگاهي است كه مسئول تأمين و تربيت نيروهاي انساني در سطح تحصيلات تكميلي (فوق‌تخصص باليني، فلوشيپ، دكتراي تخصصي و فوق دكترا)، پژوهش در سطح توسعه مرزهاي دانش علوم پزشكي، مديريت و بومي‌سازي دانش، ارائه خدمات فوق‌تخصصي تشخيصي و درماني و مشاركت فعال در سياستگذاري‌هاي حوزه سلامت مي‌باشد.


۳-   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استاني: دانشگاهي است كه در مراكز استان‌ها، به تربيت نيروهاي انساني در سطوح كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري حرفه‌اي و تخصص‌هاي باليني، انجام پژوهش‌هاي پايه و باليني و اپيدمولوژيك، با اولويت رفع نيازهاي دانشي استان و ارائه خدمات سطح اول،‌ دوم و سوم سلامت، در سطح استان مي‌پردازند. دانشگاه‌هاي علوم پزشكي فعال در غير مراكز استان‌ها كماكان با رعايت مفاد اين مصوبه به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.


۴-   رؤساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با مأموريت بين‌المللي و ملي (مراكز استان‌ها) با پيشنهاد و حكم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بعد از تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي منصوب مي‌گردند.


۵-   رؤساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مستقر در غيرمراكزاستاني، دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و مجتمع‌هاي آموزش عالي سلامت مستقر در هر استان، با حكم رئيس دانشگاه علوم پزشكي مركز استان و پس از تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منصوب مي‌گردند. اختيارات مالي و اداري با رعايت كليه مقررات مربوطه و چارچوب فوق، تفويض مي‌گردد.


۶-   دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مستقل: در شرايط ويژه براي شهرستان‌هاي با بيش از ۵۰۰۰۰۰ نفر جمعيت كه تقاضاي بالايي براي آموزش دانشگاهي دارند، باتوجه به توسعه آموزش پزشكي استان و زيرساخت مناسب سلامت شهرستان،‌ به پيشنهاد دانشگاه علوم پزشكي مركز استان و پس از تصويب در شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي امكان تأسيس دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مستقل در آن شهرستان وجود دارد. اين دانشكده‌ها مي‌توانند به تربيت نيروي انساني در سطح كارداني، كارشناسي و بعضي از رشته‌هاي كارشناسي ارشد بپردازند. اين دانشكده‌ها در زمينه‌هاي اجرايي، اداري و مالي مستقل بوده و ازنظر آموزشي زيرنظر دانشگاه علوم پزشكي استان فعاليت مي‌كنند.


۷-   مجتمع آموزش عالي سلامت: با ارتقاء كاربري آموزشي و پژوهشي شبكه‌هاي بهداشت و درماني شهرستان و با توجه به جمعيت شهرستان و ميزان برخورداري از زيرساخت‌هاي مناسب بهداشتي و درماني و فضاي آموزشي مناسب، به‌عنوان زيرمجموعه‌اي از دانشگاه علوم پزشكي استان يا منطقه، با تصويب شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت رفع نياز نيروي انساني شهرستان يا مناطق همجوار و در قالب بومي‌گزيني تشكيل مي‌شود.


تبصره ۱: تشكيل دانشگاه علوم پزشكي استاني جديد منوط به تشكيل استان جديد است.


تبصره ۲: تشكيل دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مستقل بسيار محدود و منوط به تحصيل شرايط تعيين شده است. سطح آموزش در اين دانشكده‌ها حداكثر در رده كارشناسي ارشد و منوط به تأمين استانداردهاي اعتباربخشي مصوب شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي است.


تبصره ۳: از زمان تصويب اين مصوبه، تشكيل دانشكده (اعم از پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و ساير دانشكده‌هاي مرتبط با علوم سلامت) فقط در مجموعه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي استاني يا ملي و با كسب شرايط لازم و رعايت مصوبات شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي امكان‌پذير است.


ماده ۳- مجتمع‌هاي آموزش عالي سلامت در شهرستان‌هاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر و متناسب با نياز كشور و با تصويب شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و زيرنظر دانشگاه علوم پزشكي مربوطه تشكيل مي‌شوند. سطح تربيت نيرو در اين مجتمع‌هاي آموزشي حداكثر كارشناسي و از داوطلبان بومي خواهد بود.


تبصره: با تشكيل مجتمع‌هاي آموزش عالي سلامت در هر شهرستان،‌ شبكه‌هاي بهداشتي، درماني و مجتمع آموزش عالي سلامت به‌صورت يكپارچه و در قالب شبكه سلامت (مركب از سه ركن بيمارستان اصلي شهرستان، مركز بهداشت شهرستان و مركز آموزش به‌ورزي) فعاليت خواهند نمود. رئيس مجتمع آموزش عالي سلامت با حكم رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان، مسئول اين شبكه خواهد بود.


ماده ۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با رعايت سياست‌هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري به‌ويژه بندهاي (۸-۱)، ۱۳ و ۱۴ و نيز مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به ساماندهي واحدهاي دانشگاهي موجود و طراحي واحدهاي آتي طبق سند تفصيلي آمايش سرزميني آموزش عالي سلامت كه به تصويب شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي خواهد رسيد، اقدام ‌نمايد.


ماده ۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است پس از يك سال از اجراي اين مصوبه، گزارشي از وضعيت اجراي طرح و نواقص احتمالي آن را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه  نمايد.


ماده ۶- اين مصوبه مشتمل بر ۶ ماده و ۸ تبصره در جلسه ۷۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد. ص/۷۶۲.۱